predkupna pravica
 
 
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
 

Območja in način uveljavljanja predkupne pravice MOM na teh območjih opredeljuje Odlok o predkupni pravici na območju Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 1/04, 28/05, 17/06, 28/06, 11/08).

Stranka najprej pridobi lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami pri Zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska ul. 7/II, v kateri je med drugim opredeljeno, ali zemljišče leži v območju, na katerem MOM lahko uveljavlja predkupno pravico.

K izpolnjenemu obrazcu stranka priloži lokacijsko informacijo.

V kolikor lokacijska informacija navaja, da zemljišče na leži v območju, na katerem MOM uveljavlja predkupno pravico, zahtevek za izdajo potrdila glede predkupne pravice ni potreben.

Zahtevki bodo obravnavani v roku 15 dni od vložitve.

 
Ponudba za odkup zemljišča - PREDKUPNA PRAVICA Mestne občine Maribor (ZUreP-2)