katalog informacij javnega značaja
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel.: 02/220 14 26
fax: 02/ 220 14 27
E-mail: info@jp-gsz-mb.si
 
 

1. Osnovni podatki o katalogu

V katalogu so osnovni podatki o Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (v nadaljevanju JP GSZ), ožjem vodstvu in področjih dela. Navedeni so zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje JP GSZ, javne evidence, ki jih vodi, ter periodične publikacije, ki jih izdaja. Vse vsebine so objavljene na spletni strani JP GSZ , katalog pa vsebuje aktivne povezave nanje, kot tudi aktivne povezave na druge spletne strani z relevantnimi podatki.

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,d.o.o.

Grajska ulica 7

2000 Maribor

 

Telefon: (02) 22-01-426

Telefaks:(02) 22-01-427

E-pošta: info@jp-gsz-mb.si

WWW: www.jp-gsz-mb.si

 

Ustanovitelj:                 Mestna občina Maribor

Matična številka:          1306383000

Šifra dejavnosti:           68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

ID za DDV:                 SI13079425

Transakcijski račun:    04515-0000651184 Nova KB Maribor

Odgovorna uradna oseba: Mojmir Grmek, univ.dipl.prav.

Datum prve objave: 1.12.2004

Datum zadnje spremembe: 15.1.2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.jp-gsz-mb.si/01-07splosno.htm

2. Splošni podatki o podjetju in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Opis delovnega področja podjetja in organigram

 • opravlja promet s stavbnimi zemljišči za Mestno občino Maribor
 • uveljavlja predkupno pravico občine na nezazidanih stavbnih zemljiščih
 • izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka
 • pripravlja podlage za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodi vse potrebne evidence
 • drugih organov z delovnega področja ni

Organigram podjetja

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Irena Železnik prav. , vodja pravne službe

telefon: (02) 22-01-422

e-pošta: irena.zeleznik@jp-gsz-mb.si

telefaks: (02) 22-01-427

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči s povezavami na vsebino posameznega predpisa

2.č Aktualni predlogi predpisov:

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja JP GSZ: JP GSZ ne upravlja nobene javne evidence

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih JP GSZ vodi na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

 • Seznam zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
 • Seznam nezazidanih stavbnih zemljič v lastni Mestne občine Maribor

2.h Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati skladno s postopkom, ki ga predvideva Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno, vendar mu ZDIJZ odreka pravno varstvo, če zahtevo vloži ustno. Prosilec mora v zahtevi opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopija ali prepis). V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

Postopek z zahtevo vodi uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja. Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak naredi le uradni zaznamek. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa uporabi pravno sredstvo.

Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča informacijski pooblaščenec.


Osebni vpogled v dokumente, ki vsebujejo informacije javnega značaja, je mogoč v času uradnih ur na sedežu podjetja.


4. Stroškovnik

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

 

JP GSZ ne razpolaga z informacijami javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat.